Acosbot | Acosbot

Informacje o firmie

Acosbot Sp. z o.o.
Manganowa 4/18,
53441 Wrocław,
Polska

Phone +49 35817596608
Email: info@acosbot.com

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000860963
REGON: 387077451
NIP : PL8943158813
Kapiał zakładowy: 50.000 PLN

CEO Bogumił Fester

Odpowiedzialny za własne treści Acosbot Sp. z o.o.: Bogumił Fester

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.