Acosbot | Acosbot

Regulamin

1. Przedmiot umowy

1.1 Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków (zwanych dalej „OWU”) jest korzystanie z platformy oprogramowania https://acosbot.com (zwanej dalej „stroną internetową”) obsługiwanej przez firmę Acosbot Sp. z o.o. Manganowa 4/18, 53-441 Wrocław, Polska (dalej „Acosbot”), przez klientów za pośrednictwem połączenia internetowego. Do korzystania ze strony wymagane jest połączenie internetowe i przeglądarka internetowa. Nie są one dostarczane przez Acosbot, ale muszą zostać pobrane i zainstalowane przez klienta (obecnie tylko: Firefox, Google Chrome, Safari).

1.2 Usługi świadczone przez Acosbot skierowane są do klientów biznesowych (B2B).

2. Usługi

2.1 Usługi świadczone przez Acosbot wynikają z opisu produktu na stronie internetowej Acosbot i obejmują narzędzia zapewniające możliwości optymalizacji kampanii reklamowych.

2.2 Acosbot jest uprawniony do zmiany i dostosowania zawartości usług, w tym dostarczanej platformy oprogramowania, w celu utrzymywania Acosbot na bieżąco z najnowszą technologią

2.3 Acosbot zastrzega sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich w celu wykonania swoich usług bez ograniczeń i w dowolnym czasie.

2.4 Prawo do korzystania z Acosbot istnieje tylko w obecnych ramach technologicznych. Acosbot tymczasowo ogranicza swoje usługi, jeśli jest to konieczne ze względu na ograniczenia wydajności, bezpieczeństwo lub integralność serwerów lub w celu przeprowadzenia kontroli technicznych, a to służy właściwemu lub ulepszonemu świadczeniu usług. W takich przypadkach Acosbot bierze pod uwagę uzasadnione interesy klienta, np. poprzez wcześniejsze powiadomienie o ograniczeniach.

2.5 W celu usunięcia błędów i usterek klient upoważnia Acosbot do dostępu do danych w aplikacji po zawarciu umowy. Dostęp jest wykorzystywany tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny do sprawdzenia i usunięcia błędów.

3. Ceny i płatność

3.1 Opłaty niezależne od użytkownika są płatne z góry za czas trwania umowy, chyba że uzgodniono krótszy okres rozliczeniowy. Płatności klienta dokonuje się kartą kredytową lub przelewem bankowym.

3.2 Acosbot dostarcza fakturę elektroniczną dla każdej transakcji płatniczej w obszarze obsługi klienta.

3.3 Acosbot może zmienić ceny na początku następnego okresu obowiązywania umowy z odpowiednim okresem wypowiedzenia wynoszącym co najmniej jeden miesiąc. Jeśli klient nie sprzeciwia się zmianie w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Acosbot, zmianę uważa się za zaakceptowaną. Acosbot informuje klienta, że zmiana wejdzie w życie, jeśli nie wyrazi sprzeciwu.

3.4 Jeśli klient zalega z płatnością, Acosbot może zablokować dostęp do jego usług.

4. Ograniczenie konta

4.1 Acosbot zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z platformy, zablokowania konta klienta i usunięcia treści klienta, jeśli klient naruszy prawa osób trzecich, niniejszego regulaminu, przepisów prawnych lub innych ważnych interesów Acosbota.

4.2 Prawo dotyczące stron umowy do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny bez wypowiedzenia pozostaje nienaruszone. Uznaje się, że uzasadniony powód istnieje, jeżeli jedna ze stron umowy rażąco naruszy zobowiązania wyraźnie uregulowane w niniejszej umowie, w szczególności jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe dotyczące majątku drugiej strony umowy lub gdy druga strona umowy stanie się niewypłacalna.

5. Obowiązki klienta

5.1 Klient zobowiązuje się nie przetwarzać ani nie rozpowszechniać żadnych treści o charakterze kryminalnym, naruszać praw osób trzecich ani nie naruszać niniejszych OWU w zakresie użytkowania.

5.2 Klientowi nie wolno stosować mechanizmów, skryptów, rozwiązań programowych lub innych środków w związku z korzystaniem z oprogramowania Acosbot, które mogłyby zakłócać lub nadmiernie obciążać funkcjonowanie serwisu.

5.3 Klient jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane przy użyciu swojego konta użytkownika. W przypadku nieuprawnionego użycia konta klienta klient nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zachowane zostały zasady należytej staranności.

6. Zwolnienie

6.1 Klient zwalnia firmę Acosbot z wszelkich roszczeń, które osoby trzecie dochodzą przeciwko Acosbot w związku z nielegalnym użytkowaniem Acosbot przez klienta. Klient przejmuje koszty niezbędnej obrony prawnej Acosbot, w tym wszystkie koszty sądowe i prawnicze w wysokości przewidzianej prawem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego podania Acosbot prawdziwych i kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń i obrony w przypadku roszczeń osób trzecich.

7. Odpowiedzialność

7.1 Acosbot ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wyłącznie za umyślne i rażące zaniedbanie swoich przedstawicieli prawnych i kierownictwa. Gdy zaniedbanie jest efektem działania innych osób odpowiedzialność jest ograniczona do takich szkód, których zwykle można by było się spodziewać.

7.2 Acosbot ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie tylko w przypadku naruszenia obowiązku, którego przestrzeganie ma znaczenie dla osiągnięcia celu umowy. W przypadku naruszenia podstawowego obowiązku, stosuje się odpowiednio ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z paragrafem 1 niniejszej regulacji dot. odpowiedzialności.

7.3 Acosbot nie gwarantuje, że strona internetowa będzie w 100% dostępna online. Możliwe jest wystąpienie problemów z serwerem, które tymczasowo ograniczają dostęp do strony internetowej. Acosbot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić z powodu niedostępności.

7.4 Klient jest świadomy, że dostęp do jego danych u stron trzecich, a także wymiana danych ze stronami trzecimi odbywa się za pośrednictwem interfejsu programistycznego dostarczonego przez podmioty, na które Acosbot nie ma żadnego wpływu. Odłączenie Acosbota od tego interfejsu lub wadliwa transmisja danych, które jest spowodowana problemami z interfejsem, nie stanowią zatem zawinionego naruszenia obowiązków Acosbot; w związku z tym firma Acosbot nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody dla klienta.

8. Modyfikacja ogólnych warunków użytkowania (OWU)

8.1 Acosbot jest uprawniony do zmiany niniejszych OWU w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Zmienione warunki zostaną przekazane klientowi bezpośrednio przed zmianą. Jeśli klient nie sprzeciwi się tej zmianie na piśmie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie, zmianę uważa się za przyjętą.

8.2 Jeśli klient sprzeciwia się zmianom niniejszych OWU, obie strony mają prawo do prawidłowego rozwiązania niniejszej umowy. Stare warunki będą obowiązywać do momentu, w którym wypowiedzenie stanie się skuteczne.

9. Forma, prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

9.1 Wszystkie oświadczenia przesyłane w ramach stosunku umownego wymagają formy pisemnej lub e-mailowej.

9.2 Strony zgadzają się stosować prawo Rzeczypospolitej Polskiej do wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego stosunku umownego, z wyłączeniem postanowień prawa sprzedaży ONZ.

9.3 Siedziba Acosbot zostanie ustalona jako miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów powstałych w trakcie rozstrzygania tego stosunku umownego.

10. Informacje o rozwiązywaniu sporów online

10.1 W 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „Dispute Resolution”). Platforma ODR ma służyć jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży.

10.2 Platforma ODR będzie dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

10.3 Acosbot nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.